ogólne warunki umowy dla realizacji zleconej nam budowy domu

postanowienia ogólne

- przez cenę rozumiemy wartość oferty wskazanej w naszym katalogu lub wartość zawartej umowy na realizację budowy wg projektu wskazanego przez Klienta
- budynek w oferowanej cenie realizowany jest na działce Klienta. Dla uruchomienia procesu formalnego przygotowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru budowy) Klient powinien posiadać:
        1. prawomocne warunki zabudowy dla działki (o ile brak miejscowego planu zagospodarowania) lub formalny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
        2. uzgodnienia i warunki techniczne lub umowy dla przyłączy mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz),
        3. posiadać lub zamówić aktualną mapę dla celów projektowych oraz pokryć koszty opłat lokalnych związanych z wydaniem takich dokumentów.
- W ramach ceny pomagamy i doradzamy w kompletacji ww. dokumentów oraz wykonujemy adaptację projektu do uzyskania pozwolenia/zgłoszenia budowy
- oferowana cena wykonania robót dotyczy stanu deweloperskiego budynku w zakresie jego obrysu zewnętrznego i w standardzie opisanym w zakładce "jak budujemy". Cena nie obejmuje wykonania konstrukcji i wykończenia stopni wejść i tarasów, opaski zewnętrznej budynku, elementów zagospodarowania terenu itp. stanowiących indywidualny standard Klienta niezależny od dokumentacji projektowej oraz nie obejmuje uzbrojeń zewnętrznych i wpięcia budynku do sieci uzbrojeń zewnętrznych. Wykonanie tych robót jest możliwe na bazie dodatkowej indywidualnej wyceny rozszerzającej zakres umowy zasadniczej.
- oferowany termin wykonania robót określony jest dla standardowych warunków pogody i standardowych warunków posadowienia budynku. Termin może ulec zmianie, jeżeli w okresie realizacji robót wystąpią ekstremalne warunki pogodowe - takie jak długotrwałe okresy deszczów, zdecydowanie niskie temperatury uniemożliwiające technologicznie realizację robot, warunki gruntowe posadowienia budynku wymagające specjalnych rozwiązań fundamentowania i zabezpieczenia fundamentów. Warunki posadowienia inne niż standardowo występujące wymagają dodatkowej wyceny wpływającej na cenę ofertową. ,
- zmiany funkcji budynku wprowadzane na życzenie Klienta na etapie adaptacji projektu i nie ingerujące w zmiany konstrukcji nie wpływają na zmianę oferowanej ceny
- w ramach oferowanej ceny wykonawca dostarcza wszystkie materiały, ekipy wykonawcze i sprzęt niezbędne dla realizacji inwestycji oraz pokrywa koszty ogólne związane z organizacją i prowadzeniem inwestycji, w tym również ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych na okres trwania budowy.

ogólne zasady finansowania procesu inwestycyjnego

co do zasady rozliczenie realizowanej budowy następuje transzami po zakończeniu poszczególnych, wskazanych w umowie i określonych wartościowo etapów robot

- na etapie podpisania umowy - wpłata na poczet prac projektowych - ok. 3% wartości umowy
- rozpoczęcie robót budowlanych - przedpłata na poczet finansowania wyprzedzających zamówień niezbędnych dla realizacji umowy - ok.10% wartosci umowy
- transza po zakończeniu robót stanu "zero" - wpłata wg zapisów umowy
-transza po zakończeniu ścian konstrukcyjnych parteru - wpłata wg zapisów umowy
- transza po zakończeniu wieńca i stropu nad parterem - wpłata wg zapisów umowy
- transza po wykonaniu ścian kolankowych i elementów konstrukcji poddasza - wpłata wg zapisów umowy
- transza po wykonaniu więźby i łacenia dachu - wpłata wg zapisów umowy
- transza po zakończeniu krycia dachu - wpłata wg zapisów umowy
- transza po zakończeniu robót stanu "zero" - wpłata wg zapisów umowy
- transza po wykonaniu ścianek działowych - wpłata wg zapisów umowy
- transza po osadzeniu stolarki okiennej - wpłata wg zapisów umowy
- transza instalacja elektryczna i tynki wewnętrzne - wpłata wg zapisów umowy
- transza instalacje wod-kan, co, izolacje podłóg, wylewki - wpłata wg zapisów umowy
- transza po zakończeniu robót stanu "zero" - wpłata wg zapisów umowy
- transza ocieplenie i zabudowy GK dachu - wpłata wg zapisów umowy
- transza ocieplenie i elewacja budynku - wpłata wg zapisów umowy
- transza rozliczenie końcowe - wpłata wg zapisów umowy

UWAGI

- w przypadku wycofania się Klienta z umowy przed rozpoczęciem robót budowlanych - pierwsza wpłata w wysokości ok.3% nie podlega zwrotowi na rzecz pokrycia kosztów uruchomienia procedur związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji
- ceny podane w zakładce "KATALOG" zawierają podatek VAT w wysokości 8%